Jakie przepisy określają stawki wynagrodzenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej salowych, pielęgniarek, lekarzy i pracowników techniczno-administracyjnych? Czy jest to może wyłącznie wewnętrzna regulacja szpitalna?

Pytanie

Jakie przepisy określają stawki wynagrodzenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej salowych, pielęgniarek, lekarzy i pracowników techniczno-administracyjnych? Czy jest to może wyłącznie wewnętrzna regulacja szpitalna?

 

Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 15 października 2002 r.

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.).

Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, oraz

2) zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę albo jednostkę samorządu terytorialnego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom.

Rozporządzenie zawiera tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 1 do rozporządzenia), tabelę zaszeregowania stanowisk pracy dla pracowników zakładów (załącznik nr 2 do rozporządzenia) oraz wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, wraz ze stawkami dodatku funkcyjnego, ustalonych w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 4 do rozporządzenia)

W załączniku Nr 2 do rozporządzenia, zatytułowanym "Tabela zaszeregowania stanowisk pracy dla pracowników zakładów, o których mowa w § 1 rozporządzenia, z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych", są wymienione poszczególne stanowiska, z uwzględnieniem podziału na pracowników działalności podstawowej, pracowników administracyjnych, technicznych i ekonomicznych oraz pracowników gospodarczych i obsługi.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa minimalną i maksymalną kwotę wynagrodzenia, jaka może być określona w umowie o pracę dla osoby zatrudnionej na określonym stanowisku.

Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego określona w rozporządzeniu przysługuje za pełny wymiar czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wszystkie składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Poza tym rozporządzeniem nie ma innych przepisów prawnych, które określałyby zasady (czy stawki) wynagradzania w innych zakładach opieki zdrowotnej.

Małgorzata Brzozowska

 

Biuro


ul. Ks. Bogusława 30
70-242 Szczecin
e-mail : sipip@sipip.szczecin.pl

logos